maandag 20 november 2017

AANVULLING GEMEENTE OP GESPREK VAN AFGELOPEN VRIJDAG

De gebiedsmanager heeft ons vandaag zoals afgesproken de brief gestuurd waarin de afspraken zoals deze gemaakt zijn in 2011 op papier staan.

Brief: Gemeente en Oostvaarderskliniek gemaakte afspraak


Let op!
Het is bij het nieuwe bestemmingsplan wettelijk nog steeds mogelijk om resocialisatiewoningen, ondanks de gemaakte afspraak. De gemeente wil daarom dat wij een zienswijze (bezwaar) indienen tegen het voorgenomen bestemmingsplan.

Het is daarom belangrijk dat u uw mening via deze link laat weten: dan nemen we uw mening mee in het bezwaar. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-DJTonEjZrDmZ-Z34vVRQBjKqtjlY5bbazSQGoBGAzBRrXQ/viewform

vrijdag 17 november 2017

DE STRIPMAKER: HET GESPREK MET DE GEMEENTE

Vanmiddag is er een gesprek geweest tussen bewoners en de vertegenwoordigers van Gemeente Almere Buiten, de gebiedsmanager en de projectmanager gebiedsontwikkeling. De gemeente wilde door middel van dit gesprek, de zorgen wegnemen bij de bewoners van de Stripheldenbuurt die waren ontstaan door “verkeerd geformuleerde woorden”. De gemeente geeft aan dat zij zich zullen houden aan de gemaakte afspraken omtrent de TBS kliniek en dus ook aan de gemaakte afspraken omtrent de resocialisatie woningen.

De gemeente was wel “verbaasd” over het feit dat er zo snel, zoveel onrust binnen de wijk is ontstaan. Wij, bewoners, hebben uitgelegd dat dit te wijten valt aan het feit dat de gemeente zich vaker niet dan wel aan de afspraken heeft gehouden, met deze onrust tot gevolg.

Als voorbeelden hebben wij hier genoemd: de verslavingskliniek die zich niet in de kliniek zou vestigen, maar dus wel in de kliniek is beland. Ook zouden er geen uitbreidingen van de kliniek plaatsvinden. Maar ook die afspraak is door de gemeente niet nagekomen met de komst van het Pieter Baan Centrum en de daaruit voortvloeiende uitbreidingen op het terrein naast de TBS.

De bewoners zijn deze schendingen van vertrouwen niet vergeten. Deze mate van onbetrouwbaarheid heeft onmiddellijk tot groot verzet geleid toen duidelijk werd dat, door de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan, de gemeente de wettelijke mogelijkheid tot de bouw van resocialisatie woningen, of andersoortige invullingen daarvan, op de Stripmaker zou kunnen toelaten.

Dat er geen uitnodigingen over de door de gemeente georganiseerde inloopavond met informatie over het nieuwe bestemmingsplan m.b.t. De Stripmaker, verstuurd zijn, noch een uitnodiging via de Stripheldenbuurtsite geplaatst is, is niet in goede aarde gevallen bij de bewoners en heeft  nog meer kwaad bloed gezet. Dit heeft de situatie aangaande De Stripmaker, en het handelen van de gemeente daarin alleen maar meer verdacht gemaakt en het verzet in de wijk versterkt.
De gemeente geeft toe hierbij een fout gemaakt te hebben.

Wij mogen met zijn allen best trots zijn op de saamhorigheid in de Stripheldenbuurt die hier duidelijk en zeer snel zicht- en hoorbaar werd. Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de snelle reactie van de gemeente. We hebben namelijk meer dan 600 steunbetuigingen gekregen in nog geen 48 uur.

De situatie is nu als volgt:

  • De gemeente ontkent ten stelligste ooit het plan te hebben gehad resocialisatie woningen op de Stripmaker te willen bouwen;
  • De gemeente bevestigt nogmaals de gemaakte afspraken dat er géén resocialisatie woningen, of andere invullingen daarvan, op de Stripmaker of elders in de wijk zullen worden gebouwd of worden verhuurd; Zij zal de gemaakte afspraken van 2011 opnieuw met ons delen.
  • In het nieuwe bestemmingsplan, zodra deze goedgekeurd is, is het bovenstaande wettelijk echter wél mogelijk. Daarom moeten  wij als bewoners een wettelijke gesprekspartner blijven van de gemeente. Dit kunnen wij doen door een zienswijze (bezwaar) in te dienen.
    Hierdoor krijgt het nieuwe bestemmingsplan een bijlage (addendum) waarop staat dat een resocialisatie invulling niet mogelijk is op de Stripmaker.
  • De gemeente komt terug op de vraag wie er verantwoordelijk is of zijn voor het (ver)huren van resocialisatie woningen voor het laatste traject in de behandeling van TBS cliënten. TBS klinieken, reclassering, verhuurders en woningbouwverenigingen dienen ook af te zien van het opzetten van resocialisatie woningen op de Stripmaker.
  • Indien iemand géén zienswijze (bezwaar) bij de gemeente  indient, dan staat diegene automatisch langs de zijlijn en kan later in het traject niet meer meepraten.


Wat nu te doen?


  • Vóór 13 december 2017 kan / mag / moet een ieder die dat wil een schriftelijke zienswijze bij de gemeente indienen.

We stellen voor om de zienswijze (het bezwaar) gezamenlijk in te dienen. Wij zullen een aantal bewoners nog vragen om hulp bij het opstellen hiervan.


De gemeente heeft ons de onderstaande mail vandaag al gestuurd. Maandag volgt er een aanvullende mail, die wij ook met jullie zullen delen.


Ontwerp bestemmingsplan Sieraden- en Stripheldenbuurt
Sinds dinsdag 14 november j.l. ligt het ontwerp bestemmingsplan Sieraden- en Stripheldenbuurt ter inzage op het stadhuis van de gemeente Almere. Onderdeel van dit ontwerp is de wijziging van bedrijventerrein de Stripmaker. In het huidige bestemmingsplan zijn op dit terrein onder meer bedrijven, kantoren en sociaal maatschappelijke voorzieningen mogelijk. Onder sociaal maatschappelijke voorzieningen vallen scholen, kerken en zorginstellingen. Omdat in Almere veel bedrijventerreinen nog onbebouwd zijn, worden sommige terreinen omgekleurd naar andere functies. In het nieuwe bestemmingsplan Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt – welke nu ter inzage ligt - zijn voor de Stripmaker de functies bedrijven en kantoren vervangen door wonen.
Afgelopen week is er onder bewoners verwarring ontstaan over de invulling van de Stripmaker, de kavel naast de Oostvaarderskliniek. De ontstane verwarring heeft betrekking op het type woningen dat gerealiseerd gaat worden op de Stripmaker. Op deze kavel worden geen resocialisatiewoningen gerealiseerd. De gemeente houdt zich aan de in het verleden gemaakte afspraken met de buurt om geen woningen in de Stripheldenbuurt te gebruiken voor resocialisatie van patiënten uit de kliniek.
Voor meer informatie over het ontwerp bestemmingsplan klik hier [link invoegen:https://gemeenteblad.almere.nl/uploads/tx_elektronischebekendmakingen/announcement/pdf/gmb-0034-2017-918.pdf ]Stripheldenbuurtbewoners Tanja, Loes en Lindy

ZONNEPANELENVELD

Afgelopen september heeft de gemeente Almere de onderstaande brief naar de belanghebbende bewoners van de Stripheldenbuurt en Eilandenbuurt gestuurd.Het Rijksvastgoedbedrijf en de Gemeente Almere hebben nu een aantal mensen uitgenodigd om deel te nemen aan een Ronde Tafel gesprek, op drie verschillende data.


HOE VER ZIJN DE PLANNEN
Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van de grond en initiatiefnemer van de plannen. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente onderzoeken of het in het gebied mogelijk is om voor 20 jaar groene stroom op te wekken. Voor een haalbaar project is minimaal 20 hectare nodig. Hiermee kunnen minimaal 4.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. Op deze manier willen wij bijdragen aan een energieneutraal Almere en aan het halen van de doelen in het klimaatakkoord van Parijs.

De plannen zijn nog in de planvormingfase. Er is nog geen besluit genomen dat het zonneveld er komt en hoe het eruit gaat zien. In deze fase stellen we de kaders op waarbinnen we het project mogelijk willen maken. Deze kaders leggen we vast in een Nota van Uitgangspunten. Een kader is bijvoorbeeld de plek waar de zonnepanelen mogen komen. We onderzoeken ook of het mogelijk is voor bewoners en ondernemers om financieel in het project te participeren. Direct omwonenden, belanghebbenden en andere Almeerders mogen adviseren over de kaders. Uiteindelijk streven we naar een zonneveld dat past bij de omgeving en bij de gemeentelijke doelstellingen van Kleur aan Groen en Growing Green Cities.

woensdag 15 november 2017

UPDATE: BESTEMMINGSPLAN DE STRIPMAKER

Vandaag hebben verschillende mensen contact met ons opgenomen:
- vertegenwoordiger van de omwonendencommissie tbs-commissie
- gebiedsmanager van Almere Buiten

Beiden verzekeren ons dat er geen sprake is van resocialisatiewoningen op het gebied de Stripmaker. De gebiedsmanager zegt zich aan de afspraken te houden die gemaakt zijn met de Stripheldenbuurt hierover (geen resocialisatiewoningen). De vertegenwoordiger van de omwonendencommissie heeft de directeur van de tbs-kliniek gesproken en deze zegt geen aanvraag te hebben gedaan hiervoor.

Dit willen wij natuurlijk wel graag op papier, maar ja, dat was lastig.
Toch willen we dit wel zwart op wit, want wettelijk gezien is het met het nieuwe bestemmingsplan mogelijk om op die plek resocialisatiewoningen te realiseren.

En als wij geen bezwaar indienen tegen dit bestemmingsplan, omdat men zegt dat het veranderd wordt, maar dit niet gedaan wordt? De gemeente Almere is immers al een tijdje bezig om een plekje te vinden voor resocialisatiewoningen!

Aanstaande vrijdag hebben wij, een paar bewoners van de Stripheldenbuurt, een gesprek met de gebiedsmanager en de projectleider. We hopen dan te komen tot duidelijke afspraken:
wonen is oké, maar maatschappelijke doeleinden nee! Met daarbij graag op papier dat er géén resocialisatiewoningen komen.

Op dit moment hebben 401 mensen ons laten weten niet akkoord te gaan met resocialisatiewoningen op de Stripmaker. In nog geen 24 uur. Dank daarvoor.

RESOCIALISATIEWONINGEN OP DE STRIPMAKER MOGELIJK!

UPDATE: BESTEMMINGSPLAN DE STRIPMAKER

Vandaag (15-11) hebben verschillende mensen contact met ons opgenomen:
- vertegenwoordiger van de omwonendencommissie tbs-commissie
- gebiedsmanager van Almere Buiten

Beiden verzekeren ons dat er geen sprake is van resocialisatiewoningen op het gebied de Stripmaker. De gebiedsmanager zegt zich aan de afspraken te houden die gemaakt zijn met de Stripheldenbuurt hierover (geen resocialisatiewoningen). De vertegenwoordiger van de omwonendencommissie heeft de directeur van de tbs-kliniek gesproken en deze zegt geen aanvraag te hebben gedaan hiervoor.

Dit willen wij natuurlijk wel graag op papier, maar ja, dat was lastig.
Toch willen we dit wel zwart op wit, want wettelijk gezien is het met het nieuwe bestemmingsplan mogelijk om op die plek resocialisatiewoningen te realiseren.

En als wij geen bezwaar indienen tegen dit bestemmingsplan, omdat men zegt dat het veranderd wordt, maar dit niet gedaan wordt? De gemeente Almere is immers al een tijdje bezig om een plekje te vinden voor resocialisatiewoningen!

Aanstaande vrijdag hebben wij, een paar bewoners van de Stripheldenbuurt, een gesprek met de gebiedsmanager en de projectleider. We hopen dan te komen tot duidelijke afspraken:
wonen is oké, maar maatschappelijke doeleinden nee! Met daarbij graag op papier dat er géén resocialisatiewoningen komen.

Op dit moment hebben 401 mensen ons laten weten niet akkoord te gaan met resocialisatiewoningen op de Stripmaker. In nog geen 24 uur. Dank daarvoor.


ONVOLLEDIGE INLICHTINGEN VAN DE GEMEENTE ALMERE: RESOCIALISATIE WONINGEN OP DE STRIPMAKER ZIJN MOGELIJK! De bestemming van het gedeelte de Stripmaker (kavel naast de TBS-kliniek dat nu nog braak ligt: https://drive.google.com/open?id=1hJiJrvshNwJTiZJDrn6kClNb1za8CwQy&usp=sharing ) gaat veranderen. De bestemming was bedrijventerrein en wordt, na goedkeuring, een kavel voor wonen en maatschappelijke doeleinden.

Dit maatschappelijke deel is een probleem. Er gingen al geruchten dat deze bestemming wel eens resocialisatie woningen konden gaan worden. Vandaag werd door een anonieme bron (een werknemer van Heijmans) vertelt dat er al bouwtekeningen zijn voor resocialisatie woningen op de Stripmaker. Voor mensen die niet weten wat resocialisatie woningen zijn een korte uitleg: dit zijn woningen waar mensen het laatste deel van hun TBS behandeling gaan wonen om te leren terug te keren in de maatschappij. Tijdens de inloop/informatieavond werd uitgesproken, en dus toegegeven, door de heer Kleuver van de gemeente dat de bestemming resocialisatie woningen, onder dit nieuwe bestemmingsplan, inderdaad een mogelijkheid is. Dat uitgesproken wordt dat dit een mogelijkheid is, is de zoveelste gebroken belofte van de gemeente aan de Stripheldenbuurt. Al reeds in 2007 was er sprake van geruchten over resocialisatie woningen op dit stuk grond. Er is toen een mailwisseling geweest met de gemeente waarin deze mogelijkheid werd ontkend. De woordvoerder van de gemeente heeft toegezegd dat er geen van dit soort woningen daar of elders in de Stripheldenuurt zouden komen. Sterker nog één van de “wapenfeiten” van de omwonendencommissie van de kliniek is dat er géén resocialisatie woningen komen in de Stripheldenbuurt (zie hun website onder successen: http://ocstbs.blogspot.nl/p/behaalde-successen.html). Dat er dus nu een mogelijkheid is ontstaan om toch, via een wijziging van het bestemmingsplan van de Stripmaker, dergelijke woningen door de strot van de bewoners te duwen, is onverdragelijk. De enige manier om tegen te houden dat de gemeente hun zoveelste ongewenste sociale project wederom in de Stripheldenbuurt dumpt, is door in opstand te komen. Bezwaar maken is mogelijk tot 13 december 2017. Daarna is het te laat om nog iets te bereiken bij de gemeente. Om een vuist te maken tegen de gemeente is grote druk vanuit de Stripheldenbuurt nodig. Wij kunnen dit niet alleen! Wij vragen daarom om uw hulp: Bent u goed in: formuleren, bezwaarschriften indienen, mazen in de wet vinden, vormgeven, schrijven van artikelen, schrijven van brieven voor raadsleden, heeft u contacten bij kranten, wilt u flyeren, spandoeken ophangen, deze strijd sponsoren, verlenen van morele steun, discussiëren, debatteren, presenteren - op de politieke markt-, langs deuren gaan, organiseren, kortom, kunt u helpen? Laat dit dan aan ons weten door deze korte vragenlijst in te vullen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-DJTonEjZrDmZ-Z34vVRQBjKqtjlY5bbazSQGoBGAzBRrXQ/viewform

maandag 13 november 2017

POLITIE-ACTIE MICKEY MOUSESTRAAT

Van uw wijkagent

Vanmiddag kregen wij een melding dat er mogelijk iemand een vuurwapen zou hebben in een woning aan de Mickey Mousestraat. Omdat er sprake was van een mogelijk vuurwapen werd een arrestatieteam ingezet. Zij zijn getraind om in dit soort situaties op te kunnen treden. In de woning werd een aantal personen aangehouden. De recherche doet verder onderzoek wat er precies gebeurd is en wie erbij betrokken waren. Heb je informatie zoals foto’s en/of filmpjes? Deel die dan met ons via politie.nl