vrijdag 17 november 2017

DE STRIPMAKER: HET GESPREK MET DE GEMEENTE

Vanmiddag is er een gesprek geweest tussen bewoners en de vertegenwoordigers van Gemeente Almere Buiten, de gebiedsmanager en de projectmanager gebiedsontwikkeling. De gemeente wilde door middel van dit gesprek, de zorgen wegnemen bij de bewoners van de Stripheldenbuurt die waren ontstaan door “verkeerd geformuleerde woorden”. De gemeente geeft aan dat zij zich zullen houden aan de gemaakte afspraken omtrent de TBS kliniek en dus ook aan de gemaakte afspraken omtrent de resocialisatie woningen.

De gemeente was wel “verbaasd” over het feit dat er zo snel, zoveel onrust binnen de wijk is ontstaan. Wij, bewoners, hebben uitgelegd dat dit te wijten valt aan het feit dat de gemeente zich vaker niet dan wel aan de afspraken heeft gehouden, met deze onrust tot gevolg.

Als voorbeelden hebben wij hier genoemd: de verslavingskliniek die zich niet in de kliniek zou vestigen, maar dus wel in de kliniek is beland. Ook zouden er geen uitbreidingen van de kliniek plaatsvinden. Maar ook die afspraak is door de gemeente niet nagekomen met de komst van het Pieter Baan Centrum en de daaruit voortvloeiende uitbreidingen op het terrein naast de TBS.

De bewoners zijn deze schendingen van vertrouwen niet vergeten. Deze mate van onbetrouwbaarheid heeft onmiddellijk tot groot verzet geleid toen duidelijk werd dat, door de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan, de gemeente de wettelijke mogelijkheid tot de bouw van resocialisatie woningen, of andersoortige invullingen daarvan, op de Stripmaker zou kunnen toelaten.

Dat er geen uitnodigingen over de door de gemeente georganiseerde inloopavond met informatie over het nieuwe bestemmingsplan m.b.t. De Stripmaker, verstuurd zijn, noch een uitnodiging via de Stripheldenbuurtsite geplaatst is, is niet in goede aarde gevallen bij de bewoners en heeft  nog meer kwaad bloed gezet. Dit heeft de situatie aangaande De Stripmaker, en het handelen van de gemeente daarin alleen maar meer verdacht gemaakt en het verzet in de wijk versterkt.
De gemeente geeft toe hierbij een fout gemaakt te hebben.

Wij mogen met zijn allen best trots zijn op de saamhorigheid in de Stripheldenbuurt die hier duidelijk en zeer snel zicht- en hoorbaar werd. Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de snelle reactie van de gemeente. We hebben namelijk meer dan 600 steunbetuigingen gekregen in nog geen 48 uur.

De situatie is nu als volgt:

  • De gemeente ontkent ten stelligste ooit het plan te hebben gehad resocialisatie woningen op de Stripmaker te willen bouwen;
  • De gemeente bevestigt nogmaals de gemaakte afspraken dat er géén resocialisatie woningen, of andere invullingen daarvan, op de Stripmaker of elders in de wijk zullen worden gebouwd of worden verhuurd; Zij zal de gemaakte afspraken van 2011 opnieuw met ons delen.
  • In het nieuwe bestemmingsplan, zodra deze goedgekeurd is, is het bovenstaande wettelijk echter wél mogelijk. Daarom moeten  wij als bewoners een wettelijke gesprekspartner blijven van de gemeente. Dit kunnen wij doen door een zienswijze (bezwaar) in te dienen.
    Hierdoor krijgt het nieuwe bestemmingsplan een bijlage (addendum) waarop staat dat een resocialisatie invulling niet mogelijk is op de Stripmaker.
  • De gemeente komt terug op de vraag wie er verantwoordelijk is of zijn voor het (ver)huren van resocialisatie woningen voor het laatste traject in de behandeling van TBS cliënten. TBS klinieken, reclassering, verhuurders en woningbouwverenigingen dienen ook af te zien van het opzetten van resocialisatie woningen op de Stripmaker.
  • Indien iemand géén zienswijze (bezwaar) bij de gemeente  indient, dan staat diegene automatisch langs de zijlijn en kan later in het traject niet meer meepraten.


Wat nu te doen?


  • Vóór 13 december 2017 kan / mag / moet een ieder die dat wil een schriftelijke zienswijze bij de gemeente indienen.

We stellen voor om de zienswijze (het bezwaar) gezamenlijk in te dienen. Wij zullen een aantal bewoners nog vragen om hulp bij het opstellen hiervan.


De gemeente heeft ons de onderstaande mail vandaag al gestuurd. Maandag volgt er een aanvullende mail, die wij ook met jullie zullen delen.


Ontwerp bestemmingsplan Sieraden- en Stripheldenbuurt
Sinds dinsdag 14 november j.l. ligt het ontwerp bestemmingsplan Sieraden- en Stripheldenbuurt ter inzage op het stadhuis van de gemeente Almere. Onderdeel van dit ontwerp is de wijziging van bedrijventerrein de Stripmaker. In het huidige bestemmingsplan zijn op dit terrein onder meer bedrijven, kantoren en sociaal maatschappelijke voorzieningen mogelijk. Onder sociaal maatschappelijke voorzieningen vallen scholen, kerken en zorginstellingen. Omdat in Almere veel bedrijventerreinen nog onbebouwd zijn, worden sommige terreinen omgekleurd naar andere functies. In het nieuwe bestemmingsplan Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt – welke nu ter inzage ligt - zijn voor de Stripmaker de functies bedrijven en kantoren vervangen door wonen.
Afgelopen week is er onder bewoners verwarring ontstaan over de invulling van de Stripmaker, de kavel naast de Oostvaarderskliniek. De ontstane verwarring heeft betrekking op het type woningen dat gerealiseerd gaat worden op de Stripmaker. Op deze kavel worden geen resocialisatiewoningen gerealiseerd. De gemeente houdt zich aan de in het verleden gemaakte afspraken met de buurt om geen woningen in de Stripheldenbuurt te gebruiken voor resocialisatie van patiënten uit de kliniek.
Voor meer informatie over het ontwerp bestemmingsplan klik hier [link invoegen:https://gemeenteblad.almere.nl/uploads/tx_elektronischebekendmakingen/announcement/pdf/gmb-0034-2017-918.pdf ]Stripheldenbuurtbewoners Tanja, Loes en Lindy