ONDERWIJS

HET DRIELUIK

Het Drieluik is een moderne basisschool in Almere Buiten.
Het enthousiaste team creëert een veilige en vertrouwde omgeving, waar ieder kind zichzelf mag zijn.
Er is veel aandacht voor identiteits- en talentontwikkeling en zien het als onze uitdaging om het beste uit elk kind te halen.

Goed taal- en rekenonderwijs heeft een prominente plek.
In de ateliers worden kinderen uitgedaagd om de echte wereld te ontdekken.

We hechten veel waarde aan een open communicatie met u als ouder/verzorger.

Kinderen (0-12jr.) kunnen tussen 7-19uur terecht onder één dak voor uitdagend onderwijs en kwalitatief goede kinderopvang.

Het Drieluik daagt je uit om al je talenten in te zetten!HET AVONTUUR

Een school die op innovatieve wijze aandacht wil besteden aan waarden en normen. We geven hier o.a. invulling aan door ons profiel actief burgerschap.
In de schoolpraktijk betekent dit onderwijs waarin samen wordt geleerd en samen wordt gewerkt, met respect voor ieders leefwijze en levensovertuiging, maar ook om medeverantwoordelijkheid te nemen voor je omgeving.

De school kenmerkt zich door de volgende begrippen: rust, duidelijkheid, structuur en respect, maar vooral ook boeiend en motiverend onderwijs. Er wordt gewerkt met convergente differentiatie.
De school heeft gekozen voor homogene groepen als uitgangspunt, maar ook andere (groepsdoorbroken) organisatievormen worden toegepast.

Wij werken volgens de uitgangspunten van Stichting leerKRACHT. Deze werkt met scholen om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. Hierin werken leraren en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen inzicht te verbeteren. Drie processen (‘leerKRACHT-instrumenten’) staan hierin centraal: Lesbezoek én Feedbackgesprek, Gezamenlijk lesontwerp, en gestructureerd, kort overleg in kleine teams bij een bord om leerlingdoelen en verbeteracties te bespreken. Leraren leren zo van elkaar en innoveren samen het onderwijs.

Het Avontuur is een opleidingsschool voor Pabo Almere
http://www.windesheimflevoland.nl/studeren/studie-kiezen/ontdek/interessegebieden/onderwijs/

We hebben een interne plusgroep en we hebben een samenwerking op de domeinen Kunst en Cultuur met KIDD. http://www.kunstisdichterbijdanjedenkt.nl/

We werken nauw samen met de kinderopvang
Oliver. http://www.chrkindercentrumoliver.nl/locaties.html
La Luna http://www.laluna.nl/General/LaLuna/30

U kunt ons ook bellen voor een afspraak; telefoon 036-5214747
Het Avontuur


SBO DE KLIMOP

Oecumenische school voor speciaal basisonderwijs in Almere.
Binnen het onderwijsaanbod van de school is een verdeling van de lesuren gemaakt. We hebben ervoor gekozen vooral aan lezen, taal, spelling en rekenen extra aandacht te geven.

De Klimop


PRO TOMPOESSTRAAT

Praktijkonderwijs is ook voortgezet onderwijs, maar dan voor leerlingen die met het onderwijs op de genoemde schooltypen niet goed uit de voeten kunnen. Speciaal voor die leerlingen is er het praktijkonderwijs.

Praktijkschoolleerlingen hebben onderwijs nodig dat praktisch van aard is. Zij leren door ‘te doen’ in plaats van door ‘te luisteren’. Vaak is dat al eerder gebleken en zijn het jongens en meisjes die voor ze op PrO Almere kwamen op een school voor speciaal onderwijs zaten.

Kenmerkend voor scholen voor praktijkonderwijs is dat er naast een aantal avo-vakken (algemeen vormend onderwijs) veel praktijkvakken worden gegeven. Maar daarin zit het hem niet alleen: alle lessen, ook de avo-vakken, zijn heel praktisch van opzet en we werken in leerjaar 1 en 2 in groepen van maximaal 14 leerlingen. Bovendien bieden praktijkscholen extra voorzieningen die maken dat er speciale hulp kan worden geboden daar waar dat nodig is.

Het doel van het onderwijs op scholen voor praktijkonderwijs is: de leerlingen voorbereiden op een zelfstandig bestaan in de maatschappij. Aan alles wat je kunt tegenkomen in de praktijk van het wonen, werken en de vrije tijd en burgerschap, wordt op scholen voor praktijkonderwijs aandacht besteed. 


SCHOOLVAKANTIES

De overheid bepaalt de zomervakantie, de kerstvakantie en de meivakantie in de regio. Raadpleeg voor de andere vrije dagen de website van de betreffende basisschool.

www.rijksoverheid.nl